សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា

អាប់ដេតទី #17 ដែលរួមមានការផ្លាស់ផ្តូរនិងកែតម្រូវទៅលើផែនទី ការកែប្រែទៅលើផែនទីសាណក់ឲ្យស្រស់ស្អាតជាងមុន និងThemeពិសេសPGIមួយ ឥលូវបានទៅលើTest Serverហើយ! ព័ត៌មានលំអិតទៅលើUpdateនេះមាននៅខាងក្រោម។ នៅពេលដែលយើង​គិតថាអាប់ដេតនេះដើរស្រួលបួលហើយ យើងនឹងដាក់វាទៅលើServerធំភ្លាម។

PUBG Loading Screen PGI Theme
To celebrate the upcoming PGI tournament, we’ve updated the game with a new lobby, BGM, and loading screen.

UI/UX

នៅពេលស្វែងរកហ្គេម វានឹងបង្ហាញរយៈពេលប្រហាក់ប្រហែលដែលអ្នកត្រូវរងចាំ។

World (ផែនទី)

កែតម្រូវផែនទីសាណក់ឲ្យស្រស់ស្អាតជាងមុន។

Ruins
Added cracked bells, mossy rubble piles, and a new cap on the central palace.

 

Sanhok Cliffs
Enhanced the look of cliffs and rocks mapwide.

Bug Fixes (កែតម្រូវBug)

កែតម្រូវបញ្ហាដែលចំនុចតម្រង់របស់ Crossbow (ស្នា) មិនត្រង់ត្រឹមត្រូវ។

កែតម្រូវបញ្ហាដែលកន្លែងខ្លះនៅលើផែនទីសាណក់អាចដើរចូល ឬមួយក៏ហួសបាន។

កែតម្រូវបញ្ហាដែលរបស់របរមួយចំនួននៅលើសាណក់ប៉ះពាល់ទៅដល់Playerនៅពេលអ្នករត់ផ្លាស់ប្តូរទៅតាំង។