សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!

កម្មវិធីសង្គ្រៀមបានត្រលប់មកវិញហើយ លើនេះយើងនិងបន្ទុះសង្គ្រៀមនេះនៅសាណក់! Playersទាំងអស់នឹងទទួលបានកាំភ្លើង​ស្នប់ (Shotgun) និងកាំភ្លើងដៃ (pistol) ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាHot dropមិនឈប់! សម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ឲ្យគេបាញ់កណ្តាលមុខនោះ ប្រអប់Airdrops នឹងមានហើយវាមានកាំភ្លើង Sniper Rifle ឬក៏ DMR។

ព័ត៌មានកម្មវិធីមានដូចជា៖

ម៉ោងកម្មវិធី

ចាប់ផ្តើម៖ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6 ខែកក្កដា ម៉ោង9ព្រឹក (ម៉ោងជាតិ)
ចប់៖ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10 ខែកក្កដា ម៉ោង8:59ព្រឹក (ម៉ោងជាតិ)

AVAILABLE QUEUES

មួយក្រុម5នាក់ (មាន10ក្រុម់)
NA/EU/AS: TPP & FPP
KR/JP/SA/SEA/OC: TPP

WAR MODE – ច្បាប់នានានៃកម្មវិធី HUNTSMEN AND MARKSMEN

គ្រប់ការប្រយុទ្ធទាំងអស់និងមាននៅក្នុងរង្វង់តូចមួយ

គ្រប់Playerនិងមាន Shotgun, Handgun, Frag Grenade និង Bandages ពេលកើត

ប្រអប់Airdrops និងធ្លាក់រយៈពេល110វិនាទីម្តង និងមានកាំភ្លើង DMRs SRs និងឥវ៉ាន់សាហាវៗទៀត

សម្លាប់សត្រូវម្នាក់នឹងទទួលបាន3ពិន្ទុ Knockសត្រូវនឹងទទួលបាន1ពិន្ទុ

Playerដែលត្រូវបានស្លាប់នឹងកើតក្នុងយន្តហោះរយៈពេល30វិនាទីម្តង

ក្រុមដែលទទួលបាន200ពិន្ទុមុននឹងឈ្នះ

ប្រសិនបើមិនមានក្រុមណាទទួលបាន200ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល15នាទីនោះទេ ក្រុមដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេនឹងឈ្នះ

Friendly Fire និងមាន

ច្បាប់ Loot Spawns

មិនមានយាន្តយនក្នុងផែនទីទេ

មិនមានLootក្នុងផែនទីទេ

ច្បាប់ផ្សេងៗទៀត

មិនមានRedzoneនោះទេ 🙂

មិនអាចមើលអ្នកសម្លាប់យើងបានទេ