មិនដឹងថាដាក់Settingsមួយណាដើម្បីឲ្យPUBGដើរលឿន និងSmoothជាងមុនមែនទេ? វាពិតជាពិបាកមែនព្រោះPUBGមិនទាន់កែសម្រួលបានល្អនៅឡើយ។ មានSettingsច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសុទ្ធសឹងតែមិនអាប់ដេតទេ។ ជាមួយនឹងMap សាណក់ថ្មីនេះ PUBG Setting នេះអាចឲ្យហ្គេមPUBGរបស់អ្នកដើរស្រួលជាងមុននិងទទួលបានFrameបន្ថែម!

Subscribe ទៅលើ Youtube Channel របស់យើងដើម្បីទទួលបានTipsបន្ថែមទៀត!