សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា

មុននឹងយើងនិយាយពីPatch Notes យើងចង់និយាយអំពី សំបុត្រEvent: សាណក់។

ដូចយើងនិយាយនៅក្នុង​Dev Notes សំបុត្រEventនេះចេញមកដើម្បីឲ្យអ្នកលេងទាំងអស់សាកល្បងវិធីផ្សេងមួយទៀតក្នុងការ​ទទួលអាប់ដេតថ្មីៗពីPUBG។ ការផ្តល់យោបល់របស់អ្នកអំពីសំបុត្រEventនេះមានសារៈសំខាន់ និងបានជួយយើងច្រើនណាស់​ហើយយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនតាមមតិនោះផងដែរ។

ទីមួយ យើងបានបង្កើនXPប្រចាំថ្ងៃ និងបន្ថយរយៈពេលលេងតិចបំផុតដើម្បីទទួលបានrewardsនិងបញ្ចប់Missionទាំងនោះ។ យើងនិងធ្វើការដាក់ការអាប់ដេតនេះទៅលើTest Serverសិន។ អាប់ដេតនេះនឹងមាននៅលើLive Server (Server ធំ) ឆាប់ៗនេះ។

យើងនឹងបន្តរធ្វើការសង្កេតពីមតិរបស់អ្នក និងកែតម្រូវផលវិបាកផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសំបុត្រEventនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។

Patch Notes (ការកែតម្រូវ)

សំបុត្រ Event : Sanhok

តម្លើង XP ប្រចាំថ្ងៃពី 80 → 120
រយៈពេលតិចបំផុតដែលត្រូវលេងដើម្បីបញ្ចប់Missionបន្ថយពី 5 នាទី → 2 នាទី
រយៈពេលតិចបំផុតដែលត្រូវលេងដើម្បីទទួលបាន XP បន្ថយពី 5 នាទី → 2.5 នាទី
ការទទួលបានXPពីការលេងផ្លាស់ប្តូរពី5 នាទីម្តងទៅ 2.5 នាទីម្តង។ លើកមុន យើងផ្តល់ឲ្យ2 XP 5 នាទីម្តង, ឥលូវគឺ 1 XP 2.5 នាទីម្តង។
សម្រាប់ការលេង Duo ឬ Squad mission នឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមរបស់អ្នកឈ្នះGameឬមួយក៏Teamរបស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានគេសម្លាប់អស់។

‘Reach top 3 without killing anyone in Solos’ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ Mission ថ្មីគឺ “Reach top 3 with 2 kills or less kills in Solos”។

Crates (ប្រអប់)

Aviator Crate ឥលូវនេះមាននៅក្នុង Random Cratesហើយ បន្ទាប់មកភាគរយដែលទទួលបានCratesទាំងនោះមានដូចខាងក្រោម៖

Sound (សម្លេង)

សម្លេងសម្រឹបជើងត្រូវបានតម្លើងថែមបន្តិច។

Performance

កែតម្រូវ memory encryption ដើម្បីបន្ថយLag។

Bug Fixes (កែតម្រូវភាពមិនប្រក្រដី)

កែតម្រូវបញ្ហាដែលពេលដើរនៅលើដំបូលផ្ទះស្បូវមិនមានសម្រឹបជើង។

កែតម្រូវបញ្ហាដែលនៅពេលដាក់zeroingត្រូវហើយបន្តែរគ្រាប់បាញ់ចេញខុះទីកន្លែងដែលតម្រង់។ បញ្ហានេះមានច្រើនបំផុតនៅលើ​កាំភ្លើងQBZ និង Crossbow (ស្នា)