ជាមួយនឹងការចេញជាផ្លូវការនៃmoe FPP នៅលើ #pubgmobile060 យើងគិតថាវាជាពេលដែលយើង​គួរចេញកម្មវិធីChallengeដំបូងបំផុត​! គោលដៅរបស់អ្នកគឺ៖ ឈ្នះហ្គេមmode FPPចំនួយ5ដង និងសំលាប់សត្រូវយ៉ាងតិច15នាក់ក្នុងមួយហ្គេមគ្រប់ហ្គេមMode​ទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកបានសម្រាច់អ្នកទទួល​បានរង្វាន់ផ្តាច់មុខពិសេស! #pubgmobilesolofpp កម្មវិធីចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី29 ខែមិថុនា  UTC 00:00 រហូតដល់ 5 កក្កដា UTC 23:59 (ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី 29 ខែមិថុនាម៉ោង 8ព្រឹករហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រទី 6ម៉ោង6:59នាទីព្រឹក​ម៉ោងជាតិ)