ទទួលយកការផ្តល់ឲ្យនូវ Levels និង Treasure ច្រើនបំផុតប្រចាំ Season ជាមួយនិងកញ្ចប់ Battle Level ដែលមានតែមួយរយៈប៉ុន្នោះ។ ចាប់ផ្តើមពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2 ខែកក្កដា អ្នកដែលមាន Battle Pass អាចទិញកញ្ចប់ពិសេសបញ្ចុះតម្លៃនេះតម្លៃត្រឹមតែ 24.99 ដុល្លារប៉ុន្នោះ ដែលនៅក្នុងនោះមាន៖

  1. 100 Battle Level
  2. Immortal Treasure I ចំនួន7
  3. Treasure II ចំនួន 7

ក្នុង1នាក់អាចទិញបានកញ្ចប់ ដែលអ្នកអាចចំណេញទៅដល់ 75% រាប់សរុបប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅ​នឹងតម្លៃរបស់Levels និង Treasures ទាំងអស់។ បន្ថែមទៀតនោះគឺ 25% នៃការលក់បាននិងផ្តល់ចូល​ទៅកាន់រង្វាន់សរុបរបស់ Interntional 2018។

ជាមួយនឹងItems ផ្តាច់មុខដ៏ច្រើនកុះករសម្រាប់តែ Battle Pass ប្រចាំ Season ដូចជា៖

  1. Emerald Abyss Terrian ដែលមាននៅ Level 160
  2. Custom Lane Creeps ដែលមាននៅ Level 190
  3. Lion Prestige item ដែលមាននៅ level 255
  4. កញ្ចប់ Chat Wheel ដែលមាននៅ level 392
  5. Collector’s Aegis ដែលមាននៅ level 1000
  6. កញ្ចប់ Epic Caster  Chat Wheel ដែលមាននៅ Level 1205 និងច្រើនទៀត

កញ្ចប់ Battle Level នេះគ្រាន់តែជាជំនួយមួយដែលអ្នកអាចជាវបានដើម្បីទទួលយករង្វាន់ទាំងនោះ​បន្ថែមមុនពេលដែល Season នេះបានបញ្ចប់។