អំពីយើង

បង្កើត​ឡើង​នា​ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​ 2018. ការគ្រប់គ្រង​ទាំងស្រុង​ដោយ​អ្នក​មាន​ចំណង់ចំណូល​ចិត្ត​ទៅ​លើ​កីឡា​ហ្គេម​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ​។ ​គោលដៅ​របស់​យើង​គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ទៅ​ដល់​មិត្ត​ រួមជាតិ​របស់​យើង​នូវ​ព័ត៏មាន​ហ្គេម​ចុងក្រោយ​បំផុត​ និងព័ត៏មាន​បច្ចេកវិទ្យា​នៅជុំវិញ​ពិភពលោក៕